Talmed - Policealna szkoła medyczna Bielsko-Biała

SZKOŁA MEDYCZNA

33 496 38 66

POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

 Opiekun osoby starszej


 

Kształcenie na kierunku Opiekun osoby starszej w naszej Szkole jest bezpłatne!

 

Kwalifikacja SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

 

 

Okres nauczania: 2 lata (4 semestry),  3 razy  w tygodniu - weekend i jeden dzień w tygodniu - po południu.

 

System nauczania: stacjonarny

 

Praca opiekuna polega na pomaganiu osobie starszej w zaspakajaniu jej podstawowych potrzeb, związanych z odżywianiem, utrzymaniem czystości, zaspokajaniem potrzeb fizjologicznych i utrzymaniem aktywności fizycznej. Opiekun osoby starszej pomaga również podopiecznym w prowadzeniu gospodarstwa domowego, załatwianiu spraw urzędowych. Aktywnie współpracuje z pracownikiem socjalnym w ramach pomocy społecznej.
 

Program nauczania obejmuje:
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Organizacja opieki nad osobą starszą
 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą
 • Język migowy
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Opieka i wsparcie osoby starszej
 • Aktywizacja społeczna

Praktyki zawodowe

Nauczysz się:

 • posługiwać się dokumentacją dotyczącą sytuacji zdrowotnej i społecznej osoby starszej;
 • organizować prace opiekuńczo-wspierające u osoby starszej;
 • pomagać osobie starszej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
 • aktywizować osobę starszą do samodzielności życiowej;
 • motywować rodzinę i lokalne środowisko społeczne do działania na rzecz osoby starszej;
 • współpracować z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania pomocy osobie starszej.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły,
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura),
 • Kserokopia dowodu osobistego,
 • Dwa podpisane zdjęcia.

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

Zdobędziesz kwalifikacje:

 • SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej.
 • Egzamin potwierdzający kwalifikację SPO.02. odbywa się pod koniec czwartego semestru.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie otrzymasz:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe (po pozytywnym zdaniu egzaminu)
 • dyplom w zawodzie opiekun osoby starszej oraz suplement w języku angielskim (po pozytywnym zdaniu egzaminu).

Perspektywy zawodowe:
Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w kraju i za granicą w:

 • domach pomocy społecznej;
 • domach spokojnej starości;
 • hospicjach;
 • zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych;
 • placówkach opieki długoterminowej;
 • świadcząc usługi opiekuńcze osobom starszym w ich miejscu zamieszkania.

WYŚLIJ PODANIE