Talmed - Policealna szkoła medyczna Bielsko-Biała

SZKOŁA MEDYCZNA

33 496 38 66

POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

 Opiekun w domu pomocy społecznej


 

Kształcenie na kierunku Opiekun w domu pomocy społecznej w naszej Szkole jest bezpłatne!

 

Kwalifikacja SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej. 

 

Okres nauczania: 2 lata (4 semestry), 3 razy  w tygodniu - weekend i jeden dzień w tygodniu - po południu.

System nauczania: stacjonarny

 

Praca opiekuna w domu pomocy społecznej polega na pełnieniu funkcji osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, podczas pobytu w instytucjach całodobowych /Domy Pomocy Społecznej i inne instytucje opiekuńcze/. Opiekun w domu pomocy społecznej realizuje indywidualny plan opieki, pomaga podopiecznym w zaspakajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi i samopielęgnacji, współpracuje z zespołem terapeutycznym. Organizuje także podopiecznym czas wolny, umożliwiając rozwój zainteresowań, integrację z rodziną, społecznością lokalną i innymi mieszkańcami DPS lub innej instytucji opiekuńczej.


Program nauczania obejmuje:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Podstawy organizacji domu pomocy społecznej
 • Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka
 • Teoretyczne podstawy opieki
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Usługi opiekuńcze

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Usługi wspierające

Praktyki zawodowe

Nauczysz się:

 • rozpoznawać i oceniać stan funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej;
 • organizować prace opiekuńczo-wspierające wobec osoby starszej, chorej, niesamodzielnej, niepełnosprawnej;
 • ustalać i realizować indywidualny plan opieki nad podopiecznym;
 • pomagać w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych, rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi i samopielęgnacji;
 • współpracować z zespołem terapeutycznym.
 • aktywizować podopiecznego w zaspokajaniu podstawowych potrzeb;
 • motywować rodzinę i lokalne środowisko społeczne do działania na rzecz osoby starszej, chorej, niesamodzielnej, niepełnosprawnej;
 • współpracować z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania pomocy podopiecznym.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły,
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura),
 • Kserokopia dowodu osobistego,
 • Dwa podpisane zdjęcia.

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.
 

Zdobędziesz kwalifikacje:

 • SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej
 • Egzamin potwierdzający kwalifikację SPO.03. odbywa się pod koniec czwartego semestru.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie otrzymasz:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe (po pozytywnym zdaniu egzaminu)
 • dyplom w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej oraz suplement w języku angielskim (po pozytywnym zdaniu egzaminu).

Perspektywy zawodowe:
Po ukończeniu tego kierunku łatwo znajdziesz pracę w kraju i za granicą w:

 • domach pomocy społecznej;
 • domach spokojnej starości;
 • hospicjach;
 • placówkach opieki długoterminowej;
 • świadcząc usługi opiekuńcze osobom starszym w ich miejscu zamieszkania.

WYŚLIJ PODANIE