Talmed - Policealna szkoła medyczna Bielsko-Biała

SZKOŁA MEDYCZNA

33 496 38 66

POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

 Opiekunka dziecięca


 

Kształcenie na kierunku Opiekunka dziecięca w naszej Szkole jest bezpłatne!

 

Kwalifikacja zawodowa SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka. 

 

Okres nauczania: 2 lata (4 semestry), 3 razy  w tygodniu - weekend i jeden dzień w tygodniu - po południu.

 

System nauczania: stacjonarny

 

Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi w wieku od 0-4 roku życia. Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dziecka oraz zaspokajanie jego potrzeb. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka – odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi. Odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków, jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców.

 

Do zadań opiekunki należy prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy dla wieku dziecka oraz zagwarantowanie wypoczynku na świeżym powietrzu. Zawód opiekunki dziecięcej jest zajęciem dla osób, które lubią pracę z dziećmi i mają z nimi dobry kontakt. Od opiekunki oczekuje się przede wszystkim odpowiedzialności, spokoju, opanowania, łagodności, ale równocześnie pewnego zdecydowania, potrzebnego do zapanowania nad dziećmi oraz cierpliwości. Ważna jest również umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z dzieckiem i podtrzymywania go tak, aby dziecko było zajęte przez dłuższy czas. Istotna jest więc kreatywność opiekunki, potrzebna przy organizacji czasu wolnego oraz podzielna uwaga.

 

Od 4 lutego 2011 r. obowiazuje ustawa o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3. Na jej podstawie osoby wykształcone w zawodzie opiekunka dziecięca mogą ubiegać się o pracę w placówkach opiekuńczych zajmujących się opieką nad dzieckiem, takich jak żłobki, kluby dziecięce. Mogą także zostać zatrudnione przez gminę w charakterze dziennego opiekuna, jak również mogą zawrzeć umowę o świadczenie usług z rodzicami dziecka, pracując w charakterze niani.

 

Zawód opiekunka dziecięca, jak również nowa forma wyżej wymienionej ustawy, ma pomóc rodzicom w godzeniu obowiązków rodzinnych i zawodowych. Przeciwdziała również bezrobociu, stwarzając nowe możliwości zatrudnienia.

 

Program nauczania obejmuje przedmioty:

 • Zarys anatomii fizjologii i patofizjologii z elementami pierwszej pomocy
 • Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język angielski zawodowy w opiece nad dzieckiem
 • Język migowy
 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowanie dziecka
 • Opieka nad dzieckiem
 • Pielęgnacja i wychowanie dziecka
 • Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej

  Praktyka zawodowa

 

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły,
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura),
 • Kserokopia dowodu osobistego,
 • Dwa podpisane zdjęcia.

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

Zdobędziesz kwalifikacje:

 • SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.
 • Egzamin potwierdzający kwalifikację SPO.04. odbywa się pod koniec czwartego semestru.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie otrzymasz:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe (po pozytywnym zdaniu egzaminu)
 • dyplom w zawodzie opiekunka dziecięca oraz suplement w języku angielskim (po pozytywnym zdaniu egzaminu).

Perspektywy zawodowe:
Po ukończeniu tego kierunku możesz podjąć pracę w:

 • żłobkach, przedszkolach, domach małego dziecka
 • sanatoriach
 • dziecięcych oddziałach szpitalnych
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • klubach dziecięcych
 • w ramach własnej działalności  - środowisku domowym dziecka.

WYŚLIJ PODANIE