Talmed - Policealna szkoła medyczna Bielsko-Biała

SZKOŁA MEDYCZNA

33 496 38 66

POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy


 

Kształcenie na kierunku Technik bezpieczeństwa i higieny pracy w naszej Szkole jest bezpłatne!

 

Kwalifikacja zawodowa MS.12. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

 

Okres nauczania: 1,5 roku (3 semestry), co drugi weekend
 

System nauczania: zaoczny

  

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy. Kontroluje stan bhp w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp we wszystkich instytucjach. Do podstawowych zadań technika bhp w firmie należy: identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tym zagrożeniami, organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wypracowanie i wdrożenie metod ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków, współdziałanie ze służbami pracowniczymi zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.

 

Program nauczania obejmuje przedmioty:

 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Podstawy prawa pracy
 • Ergonomia w procesie pracy
 • Zagrożenia w środowisku pracy
 • Język angielski zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

  Praktyka zawodowa

 

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły,
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura),
 • Kserokopia dowodu osobistego,
 • Dwa podpisane zdjęcia.

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

Zdobędziesz kwalifikacje:

 • MS.12. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.
 • Egzamin potwierdzający kwalifikację MS.12. odbywa się pod koniec trzeciego semestru.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie otrzymasz:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe (po pozytywnym zdaniu egzaminu)
 • dyplom w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz suplement w języku angielskim (po pozytywnym zdaniu egzaminu).

Perspektywy zawodowe:
Po ukończeniu tego kierunku możesz podjąć pracę w:

 • Zakładowych służbach BHP
 • Państwowej Inspekcji Pracy
 • W zakresie własnej działalności - prowadzenia szkoleń wstępnych i okresowych BHP oraz w każdej branży działalności gospodarczej, jako specjalista do spraw BHP.

WYŚLIJ PODANIE